தியானத்துக்கும் ஹீலிங் என்னும் சிகிச்சைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன ?

From
Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,
M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),
07708485038

Arokya meditation centre ,

Hypnotherapy centre ,
http://spiritcurseblackmagiccliniccoimbatore.wordpress.com/

http://sexologist2011.wordpress.com/
http://hypnotherapistcoimbatore.wordpress.com/
http://mindhealthmeditation.wordpress.com/
http://holisticpranichealingresort.wordpress.com/
http://coimbatorepranichealing.wordpress.com/
http://sexdoctorincoimbatore.wordpress.com/
https://arokyameditation.wordpress.com/
http://pyramidhealingcoimbatore.wordpress.com/

 

Please contact for men’s problem-
Dr.S.K.Chinnaswamy. M.Sc.,Dip.Acu.,DMHS.,(Medicinal herbalism), M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),

Sexologist

09003456829
BAGYA SEXOLOGY CENTER,
22, Alagesan Road,
Saibaba Mission Post,
Coimbatore – 641 011.
Tamil Nadu – India

http://coimbatoresexologist.com/

http://www.youtube.com/user/pranicdoctor-தமிழ் ஆடியோ .
https://www.facebook.com/pranicdoctor

http://spiritcurseblackmagiccliniccoimbatore.wordpress.com/

 

Advertisements

Tags: , , , , , ,

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: