திரிசங்கு சுவர்க்கம் இந்த காலத்தில் யோகங்கள் மூலம் பலருக்கு கிடைகிறது !

trishanku-heaven-nala-and-damayanti-tales-of-gods-CE36_a_01_l

திரிசங்கு என்னும் இந்த மன்னன் தன் சரிரத்துடனே சுவர்க்கம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு  நடு வழியில் மாட்டிக் கொண்டு தவித்தது போல நம்மில் பலர் இருக்கிறோம்.

இன்றைய வாழ்க்கையில் நல்ல படிப்பு ,தொழில் ,வருமானம் ,குடும்பம் என்று முறையான வாழ்கை 9 9 % மக்களுக்கு போதுமானது .இதற்கு உதவும் என்று சொல்லி பலர் பலவிதமான யோகா முறைகளை கற்று பலன் பெற விரும்புகின்றனர்.

குருகுலம் தேடி செல்கின்றனர்.அங்கே பயிற்றுவிக்கப் படுவதோ தீவிரமான ஞான  யோகம் .மனிதனின் ஆற்றல் மிக்க சக்தியை தூண்டி எழுப்பும் கலை .இதை குண்டலினி என்று சொல்வோம் .இந்த சக்தியை தாங்கும் திறன் இல்லாத நிலையில் இருக்கும் மனிதன் இந்த சக்தியின் தீவிரத்தால் தாக்கப் படும் மனம் மயங்கி ,போதையில் வாழ்கிற நிலை  உருவாகிறது.இந்த உலக கடமைகளை செய்ய முடியாத சுக அனுபவம் மட்டுமல்லாமல் ,சிலருக்கு சக்தியின் தாக்குதலால்  மனம்,புத்தி பேதலிக்கும் நிலை உருவாகிறது.இதை குண்டலினி சிண்ட்ரோம் -தாக்கம் தந்த நிலை -என்று சொல்வோம்.

இதை எந்த மருத்துவ முறையாலும்  குணப் படுத்த முடியாது.

இதற்க்கான சிகிச்சை  முறையான சிகிசையஅலறல் மட்டுமே தர முடியும்.

இந்த சிகிச்சை இங்கே நம் கிளினிக்கில் தரப் படுகிறது .

From
Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,
M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),
07708485038

Arokya meditation centre ,

Hypnotherapy centre ,
http://spiritcurseblackmagiccliniccoimbatore.wordpress.com/

http://sexologist2011.wordpress.com/
http://hypnotherapistcoimbatore.wordpress.com/
http://mindhealthmeditation.wordpress.com/
http://holisticpranichealingresort.wordpress.com/
http://coimbatorepranichealing.wordpress.com/
http://sexdoctorincoimbatore.wordpress.com/
https://arokyameditation.wordpress.com/
http://pyramidhealingcoimbatore.wordpress.com/

arokya healing
King Trishanku went to his guru Vashistha and said, “please help me perform a ritual by which I can go to heaven while I am still alive.” Vashistha replied, “It is a law that no living person can go to Trishanku hanging upside down in his heavenheaven. Go and do good deeds and you will go to heaven when you die.” Disappointed, Trishanku requested Vashistha’s sons to help him. They got angry, “How can you ask us something that our father has already denied? We curse you to become old.” Trishanku immediately turned old.” He went to the great sage, Vishwamitra, for help. Vishwamitra promised to fulfil his wish. Vishwamitra performed a big Yajna; he chanted mantras and made offerings to gods. But the gods did not want anyone to break a law and enter heaven alive; they did not accept the offerings. Vishwamitra was furious and said , “I will send you to heaven by my own powers. Rise Trishanku. ” As he said this, Trishanku began to rise and reached the gates of heaven. The gods stopped him and said, “You can’t come to heaven alive. Fall back to earth.” Trishanku started falling back. Vishwamitra said, “Don’t fall! Stay!” And Trishanku hung between heaven and earth. Then Vishwamitra said, ” I will create another heaven for Trishanku .” He created the stars and as he was going to create another Indra, the gods stopped him saying , “Don’t do this unnatural thing. ” By this time, Vishwamitra had cooled down. He agreed to stop but said, “I have to keep my promise. Trishanku will live with these stars.” The gods agreed but declared that Trishanku would live in his heaven upside down.
Stress clinic .
Advertisements

Tags: , , , , , ,

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: