வயதான கிழவன் போல ,ஞானி போல ஏன் இள வயதில் வாழ வேண்டும் ? குண்டலினி சக்தி தாங்கும் சக்தி எல்லா மனிதருக்கும் இல்லை.

வயதான கிழவன் போல ,ஞானி போல ஏன் இள  வயதில் வாழ  வேண்டும் ?
குண்டலினி சக்தி தாங்கும் சக்தி எல்லா மனிதருக்கும் இல்லை.ஸ்ட்ரெஸ் இல்லா வாழ்கை போதும் முன்னேற .From
Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,
M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),
07708485038
Arokya meditation centre ,
Hypnotherapy centre ,
http://spiritcurseblackmagiccliniccoimbatore.wordpress.com/
http://sexologist2011.wordpress.com/
https://arokyameditation.wordpress.com/

Advertisements

Tags: , ,

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: