இலவச ஆரோக்யா சிகிச்சை ,Free arokya healing in Coimbatore

மனிதனின் வாழ்க்கை சிறக்க மனம் அமைதி வேண்டும்.அந்த அமைதியை நாடி எங்கு சென்றாலும் நிரந்தரமில்லாத ஒரு அமைதிதான் கிடைகிறது. இதற்க்குக் காரணம் நாம் அதன் விஞ்ஞான காரணம் அறியாததுதான் .மெய்ஞானமும் விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய்ந்து கிடைப்பின் அது நிரந்தரம் .இதை கண்டவர் சொல்வதில்லை .சொல்பவர் பூரணமாக கண்டுள்ளனரா என்பது ஆராய்ந்து அறிய வேண்டிய ஒன்று. அதை ஆராயாமல் பலர் தன வாழ்நாளை வீண் செய்வதை பார்க்கிறோம் .இந்த பொன்னான வாழ்வை சிறப்பாக்க உங்களுக்கு தேவை அறிவுபூர்வமான பகுத்தறிவு. அதை தர வல்லது இந்த சிகிச்சைகள் .நம் ESP என்னும் அபூர்வ சக்தியை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோமானால் உலகின் சிறப்புக்களை பெற எந்த தடையும் நமக்கு இருக்காது.
வாருங்கள் .உங்கள் உள்ளே இருக்கும் மனித சக்தியை உணர்ந்து  உபயோகிக்க பழகுங்கள்.
This is the video recording about Bagya health centre in Coimbatore .
Dr.Gomatthi is talking about the healing and human development tools available in Bagya health center.
Subscribe to our channel for daily updates of Pranic healing, soul healing ,arokya healing,Alpha healing ,theta healing,Hypnotherapy, sex education, fertility, marital therapy, sexologist treatment videos.
https://www.youtube.com/pranicdoctor

Visit our web site for more blogs on sexuality and holistic healing –
http://coimbatoresexologist.com
http://spiritcurseblackmagiccliniccoimbatore.wordpress.com/

For more information contact
Dr. K. R. Gomatthi M.B., B.S.,
M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),
Hypnotherapist,
Certified Adolescent Health Counsellor,
Advanced Pranic Healer and Pranic Psychotherapist.
07708485038
For men-
Dr.S.K.Chinnaswamy .M.Sc.,Dip.Acu.,DMHS.,(Medicinal herbalism),M.CSEPI (Member of council of sex education and parenthood International),
Sexologist
BAGYA SEXOLOGY CENTER,
22, Alagesan Road,
Saibaba Mission Post,
Coimbatore – 641 011.
Tamil Nadu – India
09003456829
0422 2449934
04224385110
Our web site
http://coimbatoresexologist.com/

http://sexologist2011.wordpress.com/
http://hypnotherapistcoimbatore.wordpress.com/
http://mindhealthmeditation.wordpress.com/
http://holisticpranichealingresort.wordpress.com/
http://coimbatorepranichealing.wordpress.com/
http://sexdoctorincoimbatore.wordpress.com/
https://arokyameditation.wordpress.com/
http://pyramidhealingcoimbatore.wordpress.com

Advertisements

Tags: ,

About Coimbatore sexologist

Sex is an art anyone can master. It requests a healthy mind ,body and energy ! I am THE Doctor for all the 3. Keep your mind sparkling ,energy bubbling and sex organ -the total body fit! Are you a teenager ? -Consult for growth ! Are you an adult ?-Consult for fitness maintenance ! Are you in premarital stress ?- Consult to know the fitness and semen profile ! Are you just married ?-Consult to prove fertility and man power ! Are you walking towards middle age doors ?- Consult for keeping up your sexual tempo ! Are you the senior citizen ?- Consult to kindle the thin lamp of intimacy to sustain long ! Are you a Man ?- You always keep in touch with us ,for Life sex assurance ! Are you a Woman ?- Ask your man to escort you to us ,so as to keep the orgasms long lived and Viagra free ! Now you know how we keep connected and why ? Keep in touch to become an Artist of Life !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: